Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng Kết Hợp

Thông thường khi muốn lặp qua từng phần tử trong một Mảng Kết Hợp chúng ta sử dụng vòng lặp foreach:

Cú pháp sử dụng foreach để lặp qua phần tử trong Mảng Kết Hợp như sau:

foreach (mảng as khoá => giá trị) {
    // code bên trong vòng lặp
}

Ví dụ:

foreach ($top_car_brands as $brand => $country) {
    echo "$brand là hãng xe của $country<br>";
}
[Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng Kết Hợp](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Lap-Qua-Tung-Phan-Tu-trong-Mang-Ket-Hop)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...