Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng Kết Hợp Không Dùng Tới Khoá

Cú pháp sử dụng foreach để lặp qua phần tử trong Mảng Kết Hợp chỉ sử dụng giá trị mà không sử dụng khoá của phần tử như sau:

foreach ($mảng as $giá_trị_phần_tử) {
    // code bên trong vòng lặp
}

Đoạn code trong ví dụ này lặp qua một Mảng Kết Hợp được lưu trữ trong biến $top_car_brands mà chỉ sử dụng giá trị và bỏ qua tới khoá của phần tử:

foreach ($top_car_brands as $country) {
    echo "$country<br>";
}
[Lặp Qua Từng Phần Tử trong Mảng Kết Hợp Không Dùng Tới Khoá](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Lap-Qua-Tung-Phan-Tu-trong-Mang-Ket-Hop-Khong-Dung-Toi-Khoa)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...