Lặp qua mảng đa chiều sử dụng vòng lặp for trong PHP

Trường hợp các phần tử trong mảng đa chiều được đánh khoá theo kiểu số thứ tự liên tiếp từ 0 thì chúng ta có thể lặp qua qua mảng đa chiều trong PHP sử dụng vòng lặp for:

$length = $students;
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    echo "Sinh viên với mã số {$student_code} tên là {$student_info['name']}<br>";
}
[Lặp qua mảng đa chiều sử dụng vòng lặp for trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Lap-qua-mang-da-chieu-su-dung-vong-lap-for-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...