Lặp qua mảng đa chiều sử dụng vòng lặp foreach trong PHP

Với các mảng Đa Chiều PHP mà phần tử được đánh khoá theo kiểu số thứ tự tự do thì để lặp qua các phần tử trong mảng chúng ta thường sử dụng vòng lặp foreach :

$length = $students;
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    echo "Sinh viên với mã số {$student_code} tên là {$student_info['name']}<br>";
}

Câu lệnh echo trong vòng lặp ở ví dụ này sử dụng cặp dấu ngoặc {} giúp cho code dễ đọc tránh nhầm lẫn tên biến và chuỗi văn bản thông thường. Bạn có thể không sử dụng chúng nếu muốn.

[Lặp qua mảng đa chiều sử dụng vòng lặp foreach trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Lap-qua-mang-da-chieu-su-dung-vong-lap-foreach-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...