Mảng Đa Chiều - Multidimentional Array Đánh Khoá Tự Do trong PHP

Các phần tử của mảng đa chiều có thể được đánh khoá giống với Mảng Kết Hợp, hay nói cách khác khoá của phần tử trong Mảng Đa Chiều có thể là một chuỗi hay bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác:

[
  'MSSV_K12_0001' => [
    'name' => 'Nguyễn Văn An',
    'gender' => 'Nam',
    'age' => 22,
  ],
  'MSSV_K12_0002' => [
    'name' => 'Lê Thị Bình',
    'gender' => 'Nữ',
    'age' => 23,
  ],
]

Mảng đa chiều trên có hai phần tử được đánh khoá lần lượt là các chuỗi MSSV_K12_0001 MSSV_K12_0002. Hãy so sánh với ví dụ về Mảng Đa Chiều đánh khoá theo kiểu số thứ tự để thấy sự khác biệt.

[Mảng Đa Chiều - Multidimentional Array Đánh Khoá Tự Do trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Mang-Da-Chieu-Multidimentional-Array-Danh-Khoa-Tu-Do-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...