Mảng Đa Chiều - Multidimentional Array trong PHP

Với Mảng Đa Chiều các phần tử trong mảng có giá trị là một mảng khác:

[
  [
    'student_code' => 'MSSV_K12_0001',
    'name' => 'Nguyễn Văn An',
    'gender' => 'Nam',
    'age' => 22,
  ],
  [
    'student_code' => 'MSSV_K12_0002',
    'name' => 'Lê Thị Bình',
    'gender' => 'Nữ',
    'age' => 23,
  ],
]

Ở ví dụ trên, chúng ta có một mảng đa chiều với hai phần tử có giá trị là hai mảng khác nhau.

[Mảng Đa Chiều - Multidimentional Array trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Mang-Da-Chieu-Multidimentional-Array-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...