Mảng Đánh Số Thứ Tự trong PHP

Mảng đánh số thứ tự là loại mảng sử dụng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 0 cho phần tử đầu tiên:

$top_car_brands = array("Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai");

Giá trị của biến $top_car_brands ở đoạn code ví dụ trên là một mảng đánh số thứ tự sử dụng các số tự nhiên liên tiếp với phần tử đầu tiên được đánh số 0.

[Mảng Đánh Số Thứ Tự trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Mang-Danh-So-Thu-Tu-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...