Mảng Đánh Số Thứ Tự với Thứ Tự Tuỳ Ý trong PHP

Chúng ta cũng có thể đánh số thứ tự cho phần tử sử dụng các số tự nhiên tuỳ ý, tuy nhiên PHP sẽ đánh lại khoá cho các phần tử này về các số tự nhiên liên tiếp :

$top_car_brands = array("Toyota", "Honda", 2=> "BMW", 4=> "Hyundai");
// Array ( [0] => Toyota [1] => Honda [2] => BMW [4] => Hyundai )

Ở ví dụ trên mảng có phần tử với các số thứ tự tuỳ ý và không liên tiếp là 0, 1, 2 và 4, phần tử với số thứ tự là 3 không tồn tại.

Khi khai báo mảng đánh số thứ tự với các số tự nhiên tuỳ ý thì các phần tử không kèm theo số thứ tự sẽ được tự động đánh số. Quá trình tự động đánh số này bị chấm dứt sau khi một phần tử đầu tiên được đánh số rõ ràng:

$top_car_brands = array("Toyota", "Honda", 4=> "Hyundai", "BMW");
// Array ( [0] => Toyota [1] => Honda [4] => Hyundai [5] => BMW )

Ở ví dụ trên việc đánh số tự động bị chấm dứt khi có một phần tử được đánh số với số thứ tự 4. Do đó phần tử với giá trị BMW bị bo qua.

[Mảng Đánh Số Thứ Tự với Thứ Tự Tuỳ Ý trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Mang-Danh-So-Thu-Tu-voi-Thu-Tu-Tuy-Y-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...