Mảng Rỗng Trong PHP

Mảng rỗng là mảng chưa có bất kỳ phần tử nào:

$empty_array = [];
print_r($empty_array);

Trong ví dụ trên giá trị của biến $empty_array là một mảng rỗng không có bất cứ phần tử nào bên trong nó. Mảng này có độ dài bằng 0.

[Mảng Rỗng Trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Mang-Rong-Trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...