Thay Đổi Giá Trị Của Phần Tử trong Mảng PHP

Ví dụ về cách thay đổi giá trị của phần tử trong mảng PHP:

$top_car_brands =["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai"];
$top_car_brands[4] = "Mercedes";
print_r($top_car_brands);

Ở đoạn code ví dụ trên, chúng ta thay đổi giá trị của phần tử thứ năm trong mảng ứng với khoá số 4 từ giá trị Hyundai thành giá trị mới là Mercedes.

[Thay Đổi Giá Trị Của Phần Tử trong Mảng PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Thay-Doi-Gia-Tri-Cua-Phan-Tu-trong-Mang-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...