Thêm Phần Tử vào Cuối Mảng trong PHP

Để thêm phần tử vào cuối một mảng (hay append element) chúng ta sử dụng toán tử gán giá trị = và bỏ trống trường giá trị của khoá:

$top_car_brands =["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai"];
$top_car_brands[] = "Mercedes";
print_r($top_car_brands);

Trong ví dụ trên, chúng ta thêm phần tử mới với giá trị là Mercedes vào phía cuối mảng được lưu trữ trong biến $top_car_brands. Phần tử mới sẽ được đánh khoá là số tự nhiên tiếp theo số khoá của phần tử cuối cùng trong mảng trước đó.

Cú pháp làm này sẽ rất tiện lợi trong trường hợp chúng ta không biết chính xác phần tử cuối cùng của mảng hiện tại được đánh khoá là số tự nhiên nào.

[Thêm Phần Tử vào Cuối Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Them-Phan-Tu-vao-Cuoi-Mang-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...