Thêm Phần Tử vào Mảng trong PHP

Thêm phần tử có thể được thực hiện thông qua toán tử gán = với khoá của phần tử thêm vào không trùng với bất kỳ phần tử nào hiện có trong mảng:

$top_car_brands =["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai"];
$top_car_brands[5] = "Mercedes";
print_r($top_car_brands);

Trong ví dụ trên, chúng ta thêm phần tử thứ sáu vào trong mảng có sẵn lưu trữ trong biến $top_car_brands, phần tử này có khoá là 5 và có giá trị là Mercedes. Bạn có thể thay đổi khoá này bằng một số tự nhiên khác và tự mình kiểm tra kết quả.

[Thêm Phần Tử vào Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Them-Phan-Tu-vao-Mang-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...