Tìm vị trí của chữ cái "o" trong cụm từ "Hello world"

Viết đoạn mã sử dụng các hàm liên quan trong PHP để in ra vị trí của ký tự "w" trong cụm từ "Hello world"

[Tìm vị trí của chữ cái "o" trong cụm từ "Hello world"](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Tim-vi-tri-cua-chu-cai-quot;oquot;-trong-cum-tu-quot;Hello-worldquot;)

1 Bình Luận

Trịnh 2 Trịnh 2

nfghfg

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...