Xoá Phần Tử của Mảng trong PHP

Hàm `unset() được sử dụng để xoá phần tử trong một mảng cho trước:

$top_car_brands =["Toyota", "Honda", "BMW", "Ford", "Hyundai", "Mercedes"];
unset($top_car_brands[5]);
print_r($top_car_brands);

Ở đoạn code trên chúng ta gán giá trị ban đầu cho biến $top_car_brands là một mảng với 6 phần tử được đánh khoá liên tục bắt đầu từ 0 tới 5. Sau đó sử dụng hàmunset() để xoá phần tử thứ 6 (được đánh khoá là 5) ra khỏi mảng.

Bạn có thể đổi thay vì xoá phần tử thứ 6 thì xoá phần tử thứ 2 (được đánh khoá là 1) và tự mình kiểm tra kết quả.

[Xoá Phần Tử của Mảng trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Xoa-Phan-Tu-cua-Mang-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...