Showing 19 / 19 results

Ví dụ về toán tử số học trong PHP:

$x = 10; 
$y = 6;
echo $x + $y, "<br>"; // phép cộng => 16
echo $x - $y, "<br>"; // phép trừ => 4
echo $x * $y, "<br>"; // phép nhân => 60
echo $x/$y, "<br>"; // phép chia => 1.6666666666667
echo $x % $y, "<br>"; // phép lấy phần dư => 4
echo pow($x, 7), "<br>"; // phép lũy thừa => 1000000

Ví dụ trên minh hoạ cách sử dụng các toán tử cộng +, trừ -, nhân *, chia /, lũy thừa pow() và tính phần dư % trong PHP.

[Toán Tử Số Học trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Hoc-trong-PHP)

Ví dụ về toán tử gán giá trị trong PHP. Phép gán giá trị cho một biến được thực hiện thông qua sử dụng toán tử =.

$x = 10;
echo $x, "<br>";
$y = 5 + 2;
echo $y, "<br>";
$x = $y;
echo $x;
[Toán Tử Gán Giá Trị](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Gan-Gia-Tri)
[Các Phép Toán Số Học](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cac-Phep-Toan-So-Hoc)

Ví dụ về cách sử dụng kết hợp toán tử gán giá trị cùng với một toán tử khác:

$x = 20; 
$x += 100; // Tương đương với $x = $x + 100
echo $x, "<br>";
$x -=10; // Tương đương với $x = $x - 10
echo $x, "<br>";
$x *= 2; // Tương đương với $x = $x * 2
echo $x, "<br>";
[Kết Hợp Gán Giá Trị Với Một Toán Tử Khác](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Ket-Hop-Gan-Gia-Tri-Voi-Mot-Toan-Tu-Khac)

Ví dụ về các toán tử logic trong PHP bao gồm toán tử logic hội, logic tuyển và logic phủ định.

Logic hội &&:

$x = 100; $y = 0;
var_dump($x && $y);

Đoạn code trên sử dụng toán tử logic hội && và trả về false do giá trị của biến $y0 và do đó được ước lượng về giá trị false.

Toán tử logic tuyển ||:

var_dump($x || $y);

Đoạn code trên sử dụng toán tử logic tuyển || trả về true do giá trị của biến $x là 100 và do đó được ước lượng về giá trị true.

Toán tử logic phủ định !:

...
[Toán Tử Logic trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Logic-trong-PHP)
[Toán Tử So Sánh 1](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Sanh-1)

So sánh sự khác biệt giữa tăng trước (pre-increment) và tăng sau (post-increment) trong lập trình PHP:

Tăng sau $a++:

$a = 3;
$b = $a++;

Với toán tử tăng sau thì giá trị hiện có của biến được trả về trước sau đó mới tăng lên 1 đơn vị. Do đó lúc này thứ tự chạy của câu lệnh $b = $a++ sẽ lần lượt như sau:

  • Trả về giá trị biến $a lúc này là 3
  • Gán giá trị trả về này cho biến $b, biến $b lúc này có giá trị là 3.
  • Sau đó mới tăng biến $a 1 đơn vị, lúc này $a có giá trị mới là 4.

Do đó khi chạy đoạn mã...

[Phân Biệt Giữa Tăng Trước (Pre-Increment) và Tăng Sau (Post-Increment)](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Phan-Biet-Giua-Tang-Truoc-Pre-Increment-va-Tang-Sau-Post-Increment)
[Toán Tử Tăng Giảm p.2](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Tang-Giam-p-2)

Ví dụ cách sử dụng toán tử nối chuỗi và gán .= trong PHP:

``php
$string_1 = "Hello";
$string_1 .= " world!";
echo $string_1;


Trong ví dụ trên sử dụng toán tử `.=` để nối chuỗi `" world~"` vào giá trị của biễn `$string_1` và sau đó gán giá trị có được ngược lại cho biến `$string_1`.
[Nối Chuỗi và Gán trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-va-Gan-trong-PHP)
[Phép Toán Số Học](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Phep-Toan-So-Hoc)
[Gán Giá Trị](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Gan-Gia-Tri)
[Gán Giá Trị p.2](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Gan-Gia-Tri-p-2)
[Toán Tử Logic](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Logic)

Ví dụ sử dụng toán tử so sánh trong PHP với dữ liệu ban đầu như sau:

$a = 3; $b = '3'; $c = 5; $d = 3;

So sánh ngang bằng giữa hai biến $a$b:

<p><?php echo "$a == $b? "; var_dump($a == $b); // true ?><p>

Trả về true, vì giá trị chuyển đổi của biến $a từ kiểu số nguyên sang chuỗi sẽ là '3'. Ngược lại giá trị chuyển đổi của biến $b từ kiểu chuỗi sang số nguyên sẽ là 3.

So sánh ngang bằng chặt giữa hai biến $a$b:

<p><?php var_dump($a); echo " === "; var_dump($b); ...
[Toán Tử So Sánh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Sanh)

Ví dụ về cách sử dụng các loại toán tử tăng, giảm 1 đơn vị đồng thời trả về giá trị trong PHP:

$a = 3;
$a++;
echo $a, "<br>"; // 4
$a--;
echo $a, "<br>"; // 3
++$a;
echo $a, "<br>"; // 4
--$a;
echo $a, "<br>"; // 3
[Toán Tử Tăng, Giảm (1 Đơn Vị) trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Tang-Giam-1-Don-Vi-trong-PHP)

Ví dụ về nối hai hay nhiều chuỗi trong PHP:

$string_1 = "Hello";
$string_2 = "world";
echo $string_1. " " .$string_2."!";

Đoạn code trên sử dụng toán tử . để nối các chuỗi "Hello", " ", "world""!".

[Nối Chuỗi trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-trong-PHP)
[Toán Tử So Sánh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Sanh)
[Toán Tử Tăng Giảm](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Tang-Giam)
[Nối Chuỗi](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi)