Gán Giá Trị

[Gán Giá Trị](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Gan-Gia-Tri)

1 Bình Luận

Huyen Tran Huyen Tran

$x = "sql1";
$sql1 = "select db";
echo $x;

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...