Nối Chuỗi trong PHP

Ví dụ về nối hai hay nhiều chuỗi trong PHP:

$string_1 = "Hello";
$string_2 = "world";
echo $string_1. " " .$string_2."!";

Đoạn code trên sử dụng toán tử . để nối các chuỗi "Hello", " ", "world""!".

[Nối Chuỗi trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-trong-PHP)

2 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...