Nối Chuỗi và Gán trong PHP

Ví dụ cách sử dụng toán tử nối chuỗi và gán .= trong PHP:

``php
$string_1 = "Hello";
$string_1 .= " world!";
echo $string_1;


Trong ví dụ trên sử dụng toán tử `.=` để nối chuỗi `" world~"` vào giá trị của biễn `$string_1` và sau đó gán giá trị có được ngược lại cho biến `$string_1`.
[Nối Chuỗi và Gán trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Noi-Chuoi-va-Gan-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...