Toán Tử Gán Giá Trị

Ví dụ về toán tử gán giá trị trong PHP. Phép gán giá trị cho một biến được thực hiện thông qua sử dụng toán tử =.

$x = 10;
echo $x, "<br>";
$y = 5 + 2;
echo $y, "<br>";
$x = $y;
echo $x;
[Toán Tử Gán Giá Trị](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Gan-Gia-Tri)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...