Toán Tử Số Học trong PHP

Ví dụ về toán tử số học trong PHP:

$x = 10; 
$y = 6;
echo $x + $y, "<br>"; // phép cộng => 16
echo $x - $y, "<br>"; // phép trừ => 4
echo $x * $y, "<br>"; // phép nhân => 60
echo $x/$y, "<br>"; // phép chia => 1.6666666666667
echo $x % $y, "<br>"; // phép lấy phần dư => 4
echo pow($x, 7), "<br>"; // phép lũy thừa => 1000000

Ví dụ trên minh hoạ cách sử dụng các toán tử cộng +, trừ -, nhân *, chia /, lũy thừa pow() và tính phần dư % trong PHP.

[Toán Tử Số Học trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Hoc-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...