Toán Tử So Sánh

Ví dụ sử dụng toán tử so sánh trong PHP với dữ liệu ban đầu như sau:

$a = 3; $b = '3'; $c = 5; $d = 3;

So sánh ngang bằng giữa hai biến $a$b:

<p><?php echo "$a == $b? "; var_dump($a == $b); // true ?><p>

Trả về true, vì giá trị chuyển đổi của biến $a từ kiểu số nguyên sang chuỗi sẽ là '3'. Ngược lại giá trị chuyển đổi của biến $b từ kiểu chuỗi sang số nguyên sẽ là 3.

So sánh ngang bằng chặt giữa hai biến $a$b:

<p><?php var_dump($a); echo " === "; var_dump($b); echo "? "; var_dump($a === $b); // false ?><p>

Trả về false do hai biến $a$b có kiểu dữ liệu khác nhau mặc dù khi chuyển đổi kiểu chúng có cùng giá trị với nhau.

[Toán Tử So Sánh](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-So-Sanh)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...