Toán Tử Tăng, Giảm (1 Đơn Vị) trong PHP

Ví dụ về cách sử dụng các loại toán tử tăng, giảm 1 đơn vị đồng thời trả về giá trị trong PHP:

$a = 3;
$a++;
echo $a, "<br>"; // 4
$a--;
echo $a, "<br>"; // 3
++$a;
echo $a, "<br>"; // 4
--$a;
echo $a, "<br>"; // 3
[Toán Tử Tăng, Giảm (1 Đơn Vị) trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Toan-Tu-Tang-Giam-1-Don-Vi-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...