Vòng Lặp foreach trong PHP Sử Dụng Cả Khoá và Giá Trị

Ví dụ khác về cách sử dụng vòng lặp foreach trong PHP sử dụng cả khoá và giá trị của phần tử trong mảng:

$car_brands = array("Toyota", "Honda", "Suzuki"); 

foreach ($car_brands as $key => $value) {
    echo "Hãng xe sếp số ". ($key + 1) ." là $value<br>";
}

Trong ví dụ này chúng ta lặp qua các phần tử trong mảng $car_brands và in ra đồng thời cả khoá và giá trị của từng phần tử.

Đoạn code trong vòng lặp foreach trên sử dung cặp dấu ngoặc () quaynh biểu thức $key + 1, điều này sẽ khiến PHP ưu tiên thực hiện phép toán cộng $key +1 trước sau đó mới thực hiện nối chuỗi.

Bạn hay thử bỏ cặp dấu ngoặc trên và chạy đoạn code trên máy tính để kiểm tra xem kết quả hiển thị như thế nào.

[Vòng Lặp foreach trong PHP Sử Dụng Cả Khoá và Giá Trị](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vong-Lap-foreach-trong-PHP-Su-Dung-Ca-Khoa-va-Gia-Tri)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...