Vòng lặp foreach trong PHP

Ví dụ về cách sử dụng vòng lặp foreach trong PHP:

$car_brands = array("Toyota", "Honda", "Suzuki"); 

foreach ($car_brands as $value) {
    echo "{$value}<br>";
}

Trong ví dụ này chúng ta lặp qua các phần tử trong mảng $car_brands và in ra giá trị của từng phần tử.

[Vòng lặp foreach trong PHP](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vong-lap-foreach-trong-PHP)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...