Từ khoá $this

Từ khoá this trong PHP dùng để tham chiếu tới phạm vi (ngữ cảnh) hiện tại khi từ khoá này được sử dụng.

Ví dụ để truy cập giá trị thuộc tính của đối tượng trong phương thức cũng của đối tượng đó chúng ta sẽ sử dụng $this. Hãy xem một ví dụ như sau:

class Student {
  public $name;
  public $age;

  function greet() {
    echo "Hi! My name is " . $this->name .
      "<br>I am " . $this->age . " year old";
  }
}

$s1 = new Student();

$s1->name = "Thu";
$s1->age = 25;
$s1->greet();

Chạy

Bạn cũng có thể sử dụng $this để gọi phương thức của đối tượng ở bên trong phương thức khác cũng của đối tượng đó. Ví dụ:

class Student {
  public $firstName;
  public $middleName;
  public $lastName;
  public $age;

  function getFullname() {
    return $this->firstName . " " . $this->lastName;
  }

  function greet() {
    echo "Hi! My name is " . $this->getFullname();
  }
}

$s = new Student;
$s->firstName = "Lê";
$s->middleName = "Hoài";
$s->lastName = "Thu";
$s->age = 25;

$s->greet();

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial