PHP Tìm Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Các bác cho em hỏi trong PHP nếu muốn lấy ra ký tự cuỗi trong chuỗi thì sẽ làm như thế nào?

Ký tự cuối tính bao gồm cả ký tự trống, ví dụ em có chỗi Hello thì kết quả trả về là o nhưng nếu em có chuỗi Hello với khoảng trắng ở cuối thì kết quả trả về sẽ là ký tự trống hay khoảng trắng này.

Edit

3 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Cách mình hay dùng như sau:

$string[strlen($myString) -1];

Tuy nhiên cách dùng hàm substring() với index là -1Hoàng Tùng trả lời ở trên khá hay vừa dễ đọc vừa không phải gọi thêm hàm strlen().

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Bạn có thể dùng substring() của PHP như sau:

<?php
$myString = "Hello";
substr($myString, -1); // Trả về "o"

$myString = "Hello ";
substr($myString, -1); // Trả về " "

$myString = "Hello\n";
substr($myString, -1); // Trả về "\n"
?>

Áp dụng cho cả trường hợp ký tự cuối là khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt như \n, \t...

Uni Moon Uni Moon

+100 vote cho cách này!

Nguyễn Vượng Nguyễn Vượng

Trên PHP mới ta có index số âm, nên theo mình chỉ cần dùng :

echo $a[-1];

Là ra.

<?php

  $a = "hello";

  $b = "hello ";

  echo $a[-1];

  echo PHP_EOL;

  echo "kí tự trống:", $b[-1];
?>

Kiểm tra kết quả: https://3v4l.org/7NCPU.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion