PHP: Xoá phần tử trong array

Trong file PHP mình có một array với 5 phần tử như sau:

<?php
$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
?>

Giờ nếu muốn xoá phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì làm thế nào?

2 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Dùng Hàm unset()

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
unset($fruits[1]);
print_r($fruits);

Hiển thị:

Array
(
  [0] => Apple
  [2] => Mango
  [3] => Kiwi
  [4] => Orange
)

Lưu ý với cách này thì index của các phần tử còn lại trong array vẫn giữ nguyên.

Dùng Hàm array_splice()

Đoạn code dưới đây dùng hàmarray_splice để xoá phần tử trong mảng $fruits bắt đầu từ phần từ thứ 2 (với index trong mảng là 1) và với số lượng phần tử xoá là 1:

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
array_splice($fruits, 1, 1);
print_r($fruits);

Hiển thị:

Array
(
  [0] => Apple
  [1] => Kiwi
  [2] => Orange
)

Lưu ý với cách này thì index của các phần tử còn lại trong array được cập nhật lại.

Nguyễn Vượng Nguyễn Vượng

Theo mình thấy thì bạn có array như sau:

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];

Sau đó bạn hỏi là "Giờ nếu muốn phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì làm thế nào?" thì nên nói rõ là phần tử có index 2 là Banana mới có ý nghĩa, còn nếu phần tử thứ hai là "Banana" thì nó đã là "Banana" rồi, do đó, câu hỏi chưa rõ lắm.

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Mình nghĩ ở trên do người viết câu hỏi viết thiếu chữ xoá đó.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion