PHP không chạy trên Apache Web Server

Làm theo hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu nhưng sau khi truy cập vào một địa chỉ URL trỏ tới một tập tin PHP để kiểm tra thì máy chủ không thực thi mã PHP, có ai biết khắc phục lỗi này như thế nào không chỉ giùm mình với?

2 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Với PHP phiên bản 7.x:

sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0

Khởi động lại Apache:

sudo service apache2 restart
Đình Anh Đình Anh

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài mô-đun PHP cho Apache. Ví dụ dưới đây dành cho PHP phiên bản 5.x:

$ sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

Nếu bạn dùng PHP phiên bản khác bạn có thể tìm kiếm tên mô-đun PHP dành cho Apache bằng câu lệnh sau:

$ sudo apt-cache search php

Sau khi cài đặt mô-đun PHP cho Apache như trên, bạn cần kích hoạt mô-đun này:

$ sudo a2enmod php5

(Thay php5 bằng tên phiên bản PHP tương ứng trên máy bạn)

Cuối cùng khởi động lại Apache Web Server:

$ sudo service apache2 restart

Chúc thành công!

Content must be at least 100 characters

Related Discussion