Leaderboard ads banner

2 Câu Trả Lời

Đình Anh Đình Anh

Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7).

Tuy nhiên bạn có thể thực hiện việc lấy ký tự cuỗi dễ dàng sử dụng hàm substr() như trong ví dụ sau:

$string = "Hello World!";
substr($string, -1); // trả về "!"
Won Phạm Won Phạm

Chuỗi trong PHP cũng có thể sử dụng như mảng bằng cách sau:

$string = '12345';

echo $string[0]; // '1'
echo $string[-1]; // '5'
echo $string[-2]; // '4'

Như vậy với câu hỏi của bạn thì để lấy ra ký tự cuỗi thì bạn có thể sử dụng cú pháp $string[-1];.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan