PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

Các bác cho em hỏi ngu xíu để lấy ký tự cuối trong chuỗi sử dụng PHP thì sử dụng hàm nào?

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7).

  Tuy nhiên bạn có thể thực hiện việc lấy ký tự cuỗi dễ dàng sử dụng hàm substr() như trong ví dụ sau:

  $string = "Hello World!";
  substr($string, -1); // trả về "!"

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Chuỗi trong PHP cũng có thể sử dụng như mảng bằng cách sau:

  $string = '12345';
  
  echo $string[0]; // '1'
  echo $string[-1]; // '5'
  echo $string[-2]; // '4'

  Như vậy với câu hỏi của bạn thì để lấy ra ký tự cuỗi thì bạn có thể sử dụng cú pháp $string[-1];.

10 bình luận