PHP "\n" không xuống dòng

Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới.

<?php
echo "Dòng 1\n";
echo "Dòng 2\n";
?>

Tuy nhiên khi chạy trên trình duyệt thì ký tự \n thay vì tạo dòng mới thì lại vẫn hiển thị là \n?

Em đang dùng PHP phiên bản 5.6 với gói XAMP cài đặt dựa theo hướng dẫn của bài bài viết Cài Đặt XAMPP Trên Windows.

1 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Ký tự \n chỉ tạo ra dòng mới khi bạn chạy trên cửa sổ dòng lệnh Command Prompt. Nếu chạy trên trình duyệt thì kết quả sẽ được hiển thị dựa theo các thẻ HTML (nghĩa là chỉ khi dùng thẻ <br> mới tạo ra dấu xuống dòng).

Cách chạy trên cửa sổ dòng lệnh:

Tìm chương trình Command Prompt trên Windows bằng cách bấm tổ phím Windows và ở cửa sổ hiện ra nhập vào ô tìm kiếm dòng chữ Command Prompt sau đó nhấp vào kết quả hiển thị ra.

Trên Command Prompt bạn chuyển tới thư mục có chứa tập tin cần chạy sử dụng lệnh cd

C:\> cd C:\xampp\htdocs\...

Và chạy câu lệnh sau (giả sử tập tin bạn cần chạy có tên là my_file.php):

C:\> php my_file.php

Lưu ý: Nếu sau khi chạy câu lệnh trên mà bạn gặp phải lỗi sau:

php is not recognized as an intern command

Thì bạn cần thêm PHP vào biến môi trường của Windows.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion