PHP - xóa phần tử khỏi mảng

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Ruby hỗ trợ phương thức delete dùng để xóa phần tử ra khỏi mảng:

a = [2,4,6,3,8]
a.delete(3)

PHP có hàm nào tương tự như vậy để xóa một phần tử ra khỏi mảng không vậy mọi người?

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  đơn giản bạn có thể sử dụng unset()
  Theo ví dụ của bạn:

  $a = array(2, 4, 6, 3 , 8); // Mảng này tương đương với:
  
  $a = array(0 => 2, 1 => 4, 2 => 6, 3 => 3, 4 => 8); // nếu bạn không đặt key cho mỗi giá trị

  // Vậy muốn xóa giá trị nào ta chỉ cần gọi key của nó trong hàm unset. Ví dụ dưới đây tôi sẽ xóa giá trị 6 trong mảng của bạn.

  unset($a[2]);

  // Ví dụ về xóa nhiều giá trị, hoặc có điều kiện cụ thể. Chẳng hạn tôi sẽ xóa các giá trị chẵn trong mảng của bạn như sau:

  foreach($a as $key => $num)
  {
  if($num % 2 = 0)
  {
  unset($a[$key])
  }
  }

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Bạn có thể dùng unset() hoặc array_split().

  $fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
  unset($fruits[1]);
  print_r($fruits);
  
  // Array
  // (
  //   [0] => Apple
  //   [2] => Mango
  //   [3] => Kiwi
  //   [4] => Orange
  // )
  
  $fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
  array_splice($fruits, 1, 1);
  print_r($fruits);
  
  // Array
  // (
  //   [0] => Apple
  //   [1] => Kiwi
  //   [2] => Orange
  // )
  

  Bạn tham khảo thêm trả lời của mình trong câu hỏi này nhé!

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Trong PHP bạn có thể sử dụng hàm array_splice() để xóa phần tử khỏi mảng số (numeric array):

  $myArr = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c", 3 => "d");
  
  // bắt đầu từ phần tử được đánh khóa là 1 và xóa hai phần tử từ đây
  array_splice($myArr, 1, 2);
  
  print_t($myArr);

  Hiển thị:

  Array
  (
    [0] => a
    [1] => d
  )

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Em có thể sử dụng array_diff();
  Ex:

  a = [2,4,6,3,8]
  b = array_diff(a, array('3'))

10 bình luận