PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Ruby hỗ trợ phương thức delete dùng để xóa phần tử ra khỏi mảng:

a = [2,4,6,3,8]
a.delete(3)

PHP có hàm nào tương tự như vậy để xóa một phần tử ra khỏi mảng không vậy mọi người?

4 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Bạn có thể dùng unset() hoặc array_split().

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
unset($fruits[1]);
print_r($fruits);

// Array
// (
//   [0] => Apple
//   [2] => Mango
//   [3] => Kiwi
//   [4] => Orange
// )

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
array_splice($fruits, 1, 1);
print_r($fruits);

// Array
// (
//   [0] => Apple
//   [1] => Kiwi
//   [2] => Orange
// )

Bạn tham khảo thêm trả lời của mình trong câu hỏi này nhé!

Văn Classical Văn Classical

đơn giản bạn có thể sử dụng unset()
Theo ví dụ của bạn:

$a = array(2, 4, 6, 3 , 8); // Mảng này tương đương với:

$a = array(0 => 2, 1 => 4, 2 => 6, 3 => 3, 4 => 8); // nếu bạn không đặt key cho mỗi giá trị

// Vậy muốn xóa giá trị nào ta chỉ cần gọi key của nó trong hàm unset. Ví dụ dưới đây tôi sẽ xóa giá trị 6 trong mảng của bạn.

unset($a[2]);

// Ví dụ về xóa nhiều giá trị, hoặc có điều kiện cụ thể. Chẳng hạn tôi sẽ xóa các giá trị chẵn trong mảng của bạn như sau:

foreach($a as $key => $num)
{
if($num % 2 = 0)
{
unset($a[$key])
}
}
Lê Trung Lê Trung

Trong PHP bạn có thể sử dụng hàm array_splice() để xóa phần tử khỏi mảng số (numeric array):

$myArr = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c", 3 => "d");

// bắt đầu từ phần tử được đánh khóa là 1 và xóa hai phần tử từ đây
array_splice($myArr, 1, 2);

print_t($myArr);

Hiển thị:

Array
(
  [0] => a
  [1] => d
)
Văn Bùi Văn Bùi

Em có thể sử dụng array_diff();
Ex:

a = [2,4,6,3,8]
b = array_diff(a, array('3'))
Content must be at least 100 characters

Related Discussion