Cài Đặt Composer

Cài Đặt Composer Trên Linux

Hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho các máy tính sử dụng Linux như Mac OSX, Ubuntu, Linux Mint, CentOS...

Tải Composer

Mở cửa số dòng lệnh terminal và chạy một câu lệnh duy nhất dưới đây để tải chương trình Composer về máy và tiến hành cài đặt:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6b3c0fad45c48e2b5fc1196ae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Câu lệnh trên thực chất là sự kết hợp của bốn câu lệnh riêng biệt.

Câu lệnh đầu tiên sẽ tải về tập tin composer-setup.php và lưu trong thư mục hiện tại trên sổ dòng lệnh:

$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Câu lệnh thứ hai dùng để kiểm tra mã hoá SHA-384 của tập tin mới được tải về:

$ php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6b3c0fad45c48e2b5fc1196ae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Câu lệnh tiếp theo sẽ chạy tập tin cài đặt composer-setup.php:

$ php composer-setup.php

Kết thúc câu lệnh này một tập tin có tên là composer.phar sẽ được tải về máy ở địa chỉ thư mục trên cửa sổ dòng lệnh.

Câu lệnh cuối cùng dùng để xoá bỏ tập tin composer-setup.php:

php -r "unlink('composer-setup.php');"

Cài Đặt Cục Bộ

Ở trên chúng ta đã tiền hành việc cài đặt Composer một cách cục bộ. Điều này có nghĩa là mỗi lần muốn chạy Composer thì trên cửa sổ dòng lệnh bạn cần phải di chuyển tới đúng địa chỉ thư mục chứa tập tin composer.phar rồi sau đó chạy câu lệnh:

$ php composer.php -V

Câu lệnh trên sẽ hiển thị kết quả tương tự như sau:

Composer version 1.0.0 2016-04-05 13:27:25

Cài Đặt Toàn Cục

Để có thể chạy Composer ở bất cứ đâu trên cửa sổ dòng lệnh bạn cần cài đặt Composer trên toàn bộ hệ thống (global). Để làm điều này bạn chỉ cần di chuyển tập tin composer.phar vào địa chỉ thư mục có trong biến $PATH:

$ mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Để xem các thư mục có trong PATH:

$ echo $PATH

Bây giờ để chạy Composer bạn chỉ cần chạy câu lệnh:

$ composer -V

Cài Đặt Composer Trên Windows

Cài đặt Composer trên Windows được thực hiện nhờ sử dụng tập tin cài đặt. Tải về máy tập tin cài đặt Composer-Setup.exe và nhấp đúp vào biểu tượng tập tin để khởi động trình cài đặt.

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, để kiểm tra Composer bạn chạy câu lệnh sau:

C:\ > composer -V

Câu lệnh trên sẽ hiển thị kết quả tương tự như sau:

Composer version 1.0.0 2016-04-05 13:27:25
Content must not be empty

Related Tutorial