Hàm array_key_exists

Hàm array_key_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra mảng có khóa với giá trị cho trước hay không.

var_dump(array_key_exists("lang", ["lang" => "PHP"])); // TRUE

Cú Pháp array_key_exist()

Hàm array_key_exists() có cú pháp như sau:

array_key_exist(key, array)

Trong đó:

  • Tham số key là gía trị của tên khóa muốn kiểm tra
  • Tham số array là mảng được dùng để kiểm tra

Hàm array_key_exist trả về giá trị TRUE hoặc FALSE tương ứng khi mảng có chứa hoặc không chứa khóa với tên cho trước.

Ví Dụ Hàm array_key_exists()

Ví dụ sau kiểm tra trong mảng $arr xem có chứa khóa với tên là lang hay không:

$key = "lang";
$arr = ["lang" => "PHP"];

if (array_key_exists($key, $arr)) {
    echo "Khóa tồn tại";
} else {
    echo "Khóa không tồn tại";
}

Hàm array_key_exists được giới thiệu trong phiên bản PHP 4.0.7.

Content must not be empty

Related Tutorial