Hàm date

Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước.

echo date('d/m/y'); // Hiển thị 01/09/2016

Cú Pháp

Hàm date() có cú pháp như sau:

date ( $format [, $timestamp ] )

Trong đó:

  • Tham số $format là một chuỗi dùng quy định kiểu định dạng cho ngày tháng. Ví dụ: 'd/m/y', 'd-m-y', 'D M Y'...
  • Tham số $timestamp (tùy chọn) là giá trị timestamp của mốc thời gian được dùng để định dạng. Giá trị mặc định của tham số này là thời điểm hiện tại khi gọi hàm hay bằng với giá trị của hàm time().

Giá trị trả về của hàm date là một chuỗi.

Ví Dụ

Ví dụ dưới đây chuyển đổi giá trị của thời gian hiện tại về một chuỗi theo định dạng d-m-y:

echo date('d-m-y', time()); // Hiển thị 01-09-2016

Vì tham số thứ hai có giá trị mặc định là time() nên chúng ta có thể viết:

echo date('d-m-y');

Để hiển thị từ viết tắt của ngày hiện tại:

echo date('D'); //Hiển thị: "Thu" (viết tắt của Thursday)

Để hiển thị đầy đủ ngày hiện tại (l là viết tắt của long):

echo date('l'); //Hiển thị: "Thursday" 

Để hiển thị chữ viết tắt của tháng hiện tại:

echo date('M'); //Hiển thị: "Sep" (viết tắt của September) 

Để hiển thị đầy đủ tháng hiện tại (chữ F là viết tắt của Full):

echo date('F'); //Hiển thị: "September"

Để hiển thị đầy đủ năm hiện tại (dạng số):

echo date('Y'); //Hiển thị: "2016"
Content must not be empty

Related Tutorial