Hàm fopen

Hàm fopen trong PHP được dùng để mở một tập tin hoặc một địa chỉ URL.

Mở Một Tập Tin

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm fopen ở trên sẽ thực hiện việc mở tập tin todos.txt nằm trong thư mục /home/hoclaptrinh:

$handle = fopen("/tmp/text.txt", "r");

Hàm fopen ở trên được gọi với hai tham số truyền vào:

  • Tham số thứ nhất được dùng để xác định địa chỉ URL của tập tin text.txt.
  • Tham số thứ hai được dùng để quy định chế độ (mode) mở tập tin. Ở đây đối số r có nghĩa là mở tập tin ở chế độ đọc (read).

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng PHP trên hệ điều hành Windows thì khi gọi hàm fopen bạn cần lưu ý sử dụng hai dấu \\ cho đường dẫn của tập tin (để thoát ký tự đặc biệt \).

Ví dụ địa chỉ của tập tin là C:\xampp\htdocs\tmp\text.txt thì khi gọi hàm:

$handle = fopen("C:\\xampp\\htdocs\\tmp\\text.txt", "r");

Lưu ý: Hàm fopen không thực hiện việc đọc nội dung tập tin mà chỉ thực hiện việc mở tập tin để chờ sẵn các tác vụ tiếp theo như đọc (hoặc viết) nội dung của tập tin. Việc đọc nội dung của trang sẽ được thực hiện nhờ sử dụng hàm fread (hoặc fwrite trong trường hợp muốn viết dữ liệu lên tập tin).

Mở một địa chỉ URL

Dùng hàm fopen trong PHP để mở một địa chỉ URL:

$handle = fopen("http://www.hoclaptrinh.org", "r");

Tương tự như khi mở một tập tin trên máy thì hàm fopen cũng không thực hiện việc đọc nội dung của trang với địa ahir URL được truyền vào ngay khi được gọi.

Content must not be empty

Related Tutorial