Hàm json_encode

Hàm json_encode dùng để chuyển đổi một giá trị về một chuỗi JSON.

$arr = ["name" => "Jonh Doe", "job" => "PHP Developer"];
echo json_encode($arr);

Kết quả trả về:

{"name":"Jonh Doe","job":"PHP Developer"}

Hàm json_decode được giới thiệu trong PHP phiên bản 5.2.0.

Chuyển Đổi Mảng Một Chiều Về Chuỗi JSON

Ví dụ sau chuyển đổi một mảng một chiều về chuỗi JSON sử dụng hàm json_encode:

$arr = ["PHP", "JavaScript", "HTML"];
echo json_encode($arr);

Kết quả hiển thị:

["PHP","JavaScript","HTML"]

Chuyển Đổi Mảng Hai Chiều Về Chuỗi JSON

Ví dụ sau chuyển đổi một mảng hai chiều (hay associative array) về chuỗi JSON sử dụng hàm json_encode:

$arr = ['name' => 'PHP', 'type' => 'Scripting', 'year_release' => 1995];

echo json_encode($arr);

Kết quả trả về:

{"name":"PHP","type":"Scripting","year_release":1995}

Trả Về Kiểu Dữ Liệu Đối Tượng

Khi gọi hàm json_encode, chúng ta có thể truyền vào các tuỳ chọn để tuỳ biến kết quả trả về. Để sử dụng kiểu dữ liệu đối tượng cho kết quả trả về bạn sử dụng đối số thứ hai là hằng số JSON_FORCE_OBJECT.

$arr = ["PHP", "JavaScript", "HTML"];
echo json_encode($arr, JSON_FORCE_OBJECT);

Kết quả hiển thị:

{"0":"PHP","1":"JavaScript","2":"HTML"}
Content must not be empty

Related Tutorial