Hàm pathinfo

Hàm pathinfo() trong PHP được dùng để trả về thông tin của tập tin trên hệ thống.

<?php
$results = pathinfo('Smarty.class.php');
print_r($results);
?>

Kết quả thực thi đoạn mã trên:

Array
(
    [dirname] => .
    [basename] => Smarty.class.php
    [extension] => php
    [filename] => Smarty.class
)

Lưu ý: Không dùng hàm pathinfo() cho các tập tin ngoài hệ thống (ví dụ tập tin từ một địa chỉ URL).

Cú Pháp

Hàm pathinfo() có cú pháp như sau:

pathinfo ($path [, $options = PATHINFO_DIRNAME | PATHINFO_BASENAME | PATHINFO_EXTENSION | PATHINFO_FILENAME ])

Trong đó:

  • Tham số $path: Là địa chỉ đường dẫn tới tập tin cần lấy thông tin.
  • Tham số $options (tuỳ chọn): Là một hằng số của PHP. Nếu được sử dụng sẽ trả về giá trị tương ứng của phần tử trong mảng trả về.

Ví dụ:

<?php
$results = pathinfo('Smarty.class.php');
echo $results[PATHINFO_EXTENSION]; // Trả về: ".php"
?>

Lưu ý: Không sử dụng ngoặc kép bao quanh hằng số khi truyền vào cho hàm pathinfo().

Trong ví dụ dưới đây trình phiên dịch PHP sẽ trả về lỗi khi đoạn mã script được thực thi:

<?php
$results = pathinfo('Smarty.class.php');
echo $results["PATHINFO_EXTENSION"]; // Báo lỗi
?>

Giá Trị Trả Về

Hàm pathinfo() trả về một mảng hoặc một giá trị nếu như gía trị của tham số $options được truyền vào khi gọi hàm.

Khác Biệt Giữa Các Phiên Bản PHP

Bắt đầu từ phiên bản PHP 5.2, hằng số PATHINFO_FILENAME được thêm vào mảng khi không truyền vào giá trị cho đối số thứ hai khi gọi hàm pathinfo(). Như vây trước phiên bản PHP 5.2, mảng trả về sẽ không bao gồm phần tử với khoá PATHINFO_FILENAME.

Content must not be empty

Related Tutorial