Hàm str_replace

Hàm str_replace được dùng để thay thế một (hoặc nhiều) chuỗi bởi một (hoặc nhiều) chuỗi khác trong một chuỗi (hoặc các phần tử chuỗi trong mảng) cho trước.

Thay thế một chuỗi bởi một chuỗi khác trong mỗi chuỗi cho trước:

// Hiển thị: "Chào PHP"
echo str_replace("Chào Thế Giới!", "Thế Giới", "PHP");

Cú Pháp Hàm str_replace

Hàm str_replace có cú pháp như sau:

str_replace($search, $replace, $subject [, &$count ])

Trong đó:

  • Tham số $search là một hoặc nhiều chuỗi được tìm kiếm trong chuỗi cho trước. Sử dụng mảng trong trường hợp muốn tìm kiếm và thay thế nhiều chuỗi cùng lúc.
  • Tham số $replace là một hoặc nhiều chuỗi được thay thế chuỗi tìm kiếm (nếu được tìm thấy trong chuỗi cho trước). Sử dụng mảng trong trường hợp muốn tìm kiếm và thay thế nhiều chuỗi cùng lúc.
  • Tham số $subject là chuỗi hoặc mảng cho trước được dùng để thực hiện việc thay thế
  • Tham số $count (tuỳ chọn) trả về số lần việc thay thế được thực hiện

Ví Dụ Về Hàm str_replace

Thay một chuỗi bởi một chuỗi khác:

// Hiển thị: "Học lập trình trên hoclaptrinh.org"
echo str_replace(, "PHP", "lập trình");

Thay nhiều chuỗi cùng một lúc sử dụng tham số kiểu mảng:

$good = ["gà rán", "nhậu nhẹt", "ngủ ngày" ];
$bad = ["rau quả và trái cây", "tập thể thao", "ngủ đúng giờ"];

// Hiển thị: "Bạn nên ăn nhiều rau quả và trái cây, đi tập thể thao và ngủ đúng giờ"
echo str_replace($bad, $good, "Bạn nên ăn nhiều gà rán, đi nhậu nhẹt và ngủ ngày");

Để biết số lần thay thế:

$str = str_replace("o", "*", "Hello World", $count);
echo $count; // Hiển thị: 2

Thay thế một chuỗi bằng chuỗi khác trong mảng cho trước:

$arr = str_replace("php", "PHP", ["HTML", "php"]);
// Mảng $arr lúc này sẽ là ["HTML", "PHP"]
print_r($arr);
Content must not be empty

Related Tutorial