Hàm strtotime

Hàm strtotime dùng để phân tích và chuyển một chuỗi các ký tự tiếng Anh sang dạng timestamp trên Unix.

echo strtotime("1 day ago");

Cú Pháp

Hàm strtotime có cú pháp như sau:

strtotime($time [, $now]);

Trong đó:

  • Tham số $time là chuỗi ký tự tiếng Anh của thời gian cần chuyển đổi sang timestamp.
  • Tham số $now (tùy ý ) là giá trị timestamp của mốc thời gian sử dụng để bắt đầu tính bởi $time. Tham số này có giá trị mặc định là thời gian hiện tại khi hàm strtotime được gọi.

Hàm strtotime trả về kết quả là một giá trị kiểu số Integer.

Ví Dụ Về Hàm strtotime

Trả về giá trị timestamp của thời điểm hiện tại:

echo strtotime("now");

Trả về giá trị timestamp của ngày 20 tháng 10 năm 2016:

echo strtotime("20 Nov 2016");

Hoặc:

echo strtotime("20 November 2016");

Trả về giá trị timestamp của một ngày sau (tính sau thời điểm hiện tại):

echo strtotime("+1 day");

Hoặc:

echo strtotime("next day");

Trả về giá trị timestamp của một ngày (tính sau thời điểm hiện tại):

echo strtotime("-1 day");

Hoặc:

echo strtotime("previous day");

Trả về giá trị timestamp của 00h00' ngày hôm sau:

echo strtotime("tomorrow");

Hoặc (với giả sử ngày hôm nay là ngày 01/09/2016):

echo strtotime("02 Sep 2016");

Trả về giá trị timestamp của 00h00' ngày hôm trước:

echo strtotime("yesterday");

Hoặc (với giả sử ngày hôm nay là ngày 01/09/2016):

echo strtotime("31 August 2016");

Trả về giá trị timestamp của một ngày sau (tính sau thời điểm hiện tại):

echo strtotime("+1 week"), "\n";

Trả về giá trị timestamp của thứ hai tuần trước (tính sau thời điểm hiện tại):

echo strtotime("last Monday"), "\n";
Content must not be empty

Related Tutorial