Mảng - Array trong PHP

Mảng - Array

Mảng là một kiểu dữ liệu của PHP cho phép lưu trữ nhiều giá trị cùng một lúc. Mảng gồm một hoặc nhiều phần tử, mỗi phần tử có một giá trị và giá trị của phần tử được xác định bởi khóa.

Cú pháp của mảng:

array(
  key_1 => value_1,
  key_2 => value_2,
  key_3 => value_3,
  ...
)

Khởi Tạo Mảng

Ví dụ dưới đây khởi tạo một mảng với năm phần tử :

$langs = array(
  "vi" => "Vietnamese",
  "en" => "English",
  "fr" => "France",
  "ja" => "Japan",
  "es" => "Spanish"
);

Các phần tử trong mảng trên được đánh khóa là "vi", "en", "fr", "js" và "es" với các giá trị tương ứng là "Vietnamese", "English", "France", "Japan", "Spanish".

Giá trị của các khóa trong mảng có thể là chuỗi ký tự, các số...

Ví dụ dưới đây khởi tạo một mảng với ba phần tử được đánh khóa sử dụng các số:

$cities = array( 0 => "Hà Nội", 1 => "Đà Nẵng", 2 => "Tp.Hồ Chí Minh");

Với mảng mà có phần tử được đánh số thứ tự liên tiếp (hay khóa) bắt đầu từ 0 như trên thì chúng ta có thể dùng cú pháp ngắn gọn hơn như sau:

$cities = array("Hà Nội", "Đà Nẵng", "Tp.Hồ Chí Minh");

Sử dụng khóa chúng ta có thể lấy ra giá trị của phần tử tương ứng:

echo $cities[0]; // Hà Nội
echo $cities[1]; // Đà Nẵng
echo $cities[2]; // Tp.Hồ Chí Minh

Để hiển thị đầy đủ thông tin của mảng chúng ta sử dụng hàm var_dump():

var_dump($cities);

Hoặc print_r:

print_r $cities;

Sử Dụng Vòng Lặp Trong Mảng

Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp foreach hoặc for để lặp giữa các phần tử trong mảng:

Sử dụng vòng lặp for để lặp giữa các phần tử của mảng với các phần tử được đánh số liên tiếp bắt đầu từ 0:

for ($i = 0; $i < count($cities); $i++) {
  echo $cities[$i];
}

Sử dụng vòng lặp foreach để lặp giữa các phần tử của mảng:

foreach ($cities as $key => $value) {
  echo $key." => ".$value."\n";
}

Trường hợp bạn chỉ quan tâm tới giá trị phần tử mà không quan tâm tới khóa phần tử thì bạn có thể sử dụng vòng lặp foreach như sau:

foreach ($cities as $value) {
  echo $value."\n";
}

10 bình luận


Đăng bình luận