PHP và HTML

Mã lệnh PHP được chạy trên máy chủ và thường được dùng để sinh ra mã HTML gửi về máy khách.

Ví dụ trên server có một tập tin index.php với nội dung như sau:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello PHP</title>
  </head>
  <body>
    <h1><?php echo "Xin Chào!"; ?></h1>
  </body>
</html>

Khi chạy tập tin này trên server sẽ nhận được kết quả trả về tương ứng như sau:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello PHP</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Xin Chào!</h1>
  </body>
</html>

Mã HTML trả về sau đó sẽ được xử lý bởi chương trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari) trên máy khách.

Trình duyệt không thể xử lý được mã lệnh PHP. Nếu bạn chạy một tập tin PHP trên trình duyệ thì các đoạn mã PHP sẽ không được hiển thị do trình duyệt không hiểu được chúng.

3 Bình Luận

Nguyễn Khánh Nguyễn Khánh
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Hello PHP</title>
</head>
<body>
  <h1><?php echo "Xin Chào!"; ?></h1>
</body>

</html>

Content must not be empty

Related Tutorial