1 Answer(s)

Thái Nguyễn Thái Nguyễn

Click vào tên thư mục để chọn thư mục => Chuột phải => Chọn "Mark Directory As" => Chọn "Excluded".

Exclude thư mục trong PhpStorm

Content must be at least 100 characters

Related Discussion