2 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Để tìm bất kỳ tập tin nào trên Ubuntu bạn có thể dùng câu lệnh locate.

Trước khi chạy câu lệnh này bạn nên cập nhật file index:

$ sudo updatedb

Sau đó chạy:

$ locate postgresql.conf
Trung Quân Trung Quân

Nếu bạn sử dụng thư mục mặc định cho tập tin config khi cài đặt PostgresSQL trên Ubuntu thì tập tin cấu hình chính postgresql.conf sẽ nằm ở vị trí:

/etc/postgresql/{verion}/main/postgresql.conf

Thay {version} bằng phiên bản cài đặt trên máy tính của bạn.

Ngoài ra, nếu đang đăng nhập vào PostgresSQL database thì bạn cũng có thể chạy câu lệnh sau đây:

postgres=# SHOW config_file;

Cuối cùng cũng còn một cách khác nữa để tìm ra vị trí tập tin này đó là sử dụng câu lệnh locate:

$ locate postgresql.conf
Content must be at least 100 characters

Related Discussion