1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

- Về mặt kỹ thuật bạn có thể đọc ở đây.

- Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng hệ thống ống nước. Mỗi ống nước là 1 process, giả sử ống đang chứa nước (main thread), bạn đổ thêm xăng và dầu (add thread) vào thì ống đó hiện đang chảy 3 luồng.

- Về mặt ứng dụng, giả sử Google Chome (giả sử nhé). Khi bạn start chrome thì bạn đang start 1 process, mở thêm 1 tab thì bạn mở thêm 1 thread.

- Về mặt lập trình, khi bạn chạy 1 chương trình thì bạn đang chạy 1 process (process start sẽ tạo ra 1 thread gọi là main thread). Nếu bạn cần làm 1 việc gì đó nặng (vd call api), bạn start 1 thread mới, nó vẫn nằm trong process nhưng không làm ảnh hưởng tới main thread.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan