Câu Lệnh Điều Khiển (Control Statement) trong Python

Câu Lệnh Điều Khiển (Control Statement)

Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng chạy của các câu lệnh khác trong chương trình.

Trong Python chúng ta có các câu lệnh điều khiển sau:

 • if
 • if...else
 • if...elif...else

Câu Lệnh if

Câu lệnh if trong Python có cú pháp như sau:

if condition :
  statements

Trong câu lệnh if, nếu (và chỉ nếu) biểu thức điều kiện condition trả về giá trị True thì các câu lệnh statements sẽ được chạy.

Ví dụ:

# -*- coding: utf-8 -*- 
x = int(input("Vui lòng nhập tuổi: "))

if x > 0:
 print("Tuổi của bạn là: %s" %(x))

Ở ví dụ trên chúng ta sử dụng câu lệnh điểu khiển if để chỉ thực hiện việc hiển thị tuổi nếu như số nhập vào lớn hơn 0.

Câu Lệnh if...else

Câu lệnh if...else trong Python có cú pháp như sau:

if condition :
  statements
else:
  other statements

Trong câu lệnh if...else, nếu biểu thức điều kiện condition trả về giá trị True thì các câu lệnh statements sẽ được chạy, ngược lại các câu lệnh khác other statements sẽ được chạy.

Ví dụ:

# -*- coding: utf-8 -*- 
x = int(input("Vui lòng nhập tuổi: "))

if x > 0:
 print("Tuổi của bạn là: %s" %(x))
else:
 print("Lỗi: Tuổi cần phải lớn hơn 0")

Với cách sử dụng if...else như trên thì khi người dùng nhập một số lớn hơn 0 chúng ta sẽ hiển thị thông báo tuổi ngược lại nếu nhỏ hơn 0 chúng ta sẽ hiển thị một thông báo lỗi.

Câu Lệnh if...elif..else

Câu lệnh if...elif...else trong Python có cú pháp như sau:

if condition-1 :
  statements
elif condition-2:
  other statements
else:
  default statements

Trong câu lệnh if...elif...else, nếu biểu thức điều kiện condition-1 trả về giá trị True thì các câu lệnh statements sẽ được chạy. Trong trường hợp ngược lại nếu biểu thức điều kiện condition-2 trả về True thì các câu lệnh khác other statements sẽ được chạy. Cuối cùng nếu như kể cả biểu thức condition-2 cũng không trả về giá trị True thì các câu lệnh mặc định default statements sẽ được chạy.

Ví dụ:

# -*- coding: utf-8 -*- 
x = int(input("Vui lòng nhập tuổi: "))

if x >= 18:
 print("Bạn được phép uống bia!")
elif x > 0:
 print("Bạn chưa được phép uống bia!")
else:
 print("Lỗi: Tuổi cần phải lớn hơn 0")

10 bình luận


Đăng bình luận