1 Answer(s)

chau hoang chau hoang
  • Nếu site bạn là public không cần đăng ký user như các web tin tức, thì chỉ có thể hạn chế, để gây khó khăn cho đối thủ crawler thôi ví dụ: Lấy browse ID và khống chế số lần request cũng nhưng tốc độ request; Kiểm soát mỗi IP chỉ được phép request bao nhiêu lần, hoặc tần suất bao nhiêu lần/s
  • Nếu site bạn có thêm login thì kiểm soát thêm tham số user, capchar

Chốt lại, nếu site public thì có thể hạn chế chứ không cấm được 100%

Content must be at least 100 characters

Related Discussion