Refactor code là gì?

Khi báo cáo task phải làm em thấy một số anh trong công ty nói rằng đang refactor code. Em không hiểu lắm nhưng cũng không có ai giải thích và những người mới vào cũng không ai thắc mắc gì nên em cũng ngại không hỏi lại. Em có google rồi nhưng không thấy giải thích thuật ngữ này mà chỉ thấy sử dụng.

Mọi người chỉ giúp em chính xác công việc refactor code là làm những gì?

Nguyễn Dũng Nguyễn Dũng

Refactor code theo ý mình hiểu là quá trình làm "clean code", tức là làm sạch code để cho dễ bảo trì và review, ví dụ đơn giản như những hard code thì mình refactor bằng những const chẳng hạn, hoặc những cái biến x, a, s gì đó đọc nó chẳng có nghĩa gì cả thì mình nên đặt tên biến các thứ đọc lên ng ta sẽ hiểu biến đó có tác dụng gì chẳng hạn....

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion