2 Câu Trả Lời

Minh Phạm Minh Phạm

Cách khác (và thường được sử dụng hơn) đó là gọi notifyDataSetChanged() trên từ đối tượng Adapter sử dụng bởi ListView bạn muốn update.

listView.setAdapter(mAdapter);
...
mAdapter.notifyDataSetChanged();

Ở đây mAdapter có thể là một object của lơp BaseAdapter hoặc ArrayAdapter.

Bạn tham khảo thêm chi tiết ở đây

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android:

myListView.invalidateViews();

Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan