Phép Toán

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán khác nhau.

Phép Toán Số Học

Bạn có thể thực hiện tất cả các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa... trong Ruby.

puts 10 + 20 # hiển thị: 30
puts 10 - 20 # hiển thị: -10
puts 10 * 20 # hiển thị: 200
puts 10 / 3 # hiển thị: 3
puts 10 % 3 # hiển thị: 1
puts 10**2 # hiển thị 100

Chạy

Ở ví dụ trên bạn thấy phép chia 10/3trả về giá trị là 3 trong khi giá trị đúng của phép toán này là 3.3333.. Khác với hầu hết các ngôn ngữ khác thì trong Ruby nếu phép chia bạn thực hiện có phần dư thì Ruby sẽ làm tròn kết quả cho bạn về số nguyên gần kề nhỏ hơn nó. Chính vì vậy bạn thấy phép chia là 3 thay vì 3.(3). Ruby chỉ trả về giá trị đúng cho bạn cần khi số chia hoặc số bị chia có kiểu dữ liệu là số thập phân (số thực):

puts 10.0/3 # hiển thị: 3.333..
puts  10/3.0 # hiển thị 3.333..

Chạy

Gán Giá Trị

Trong Ruby chúng ta có các phép toán gán giá trị khá tương tự các ngôn ngữ khác. Ngoài phép toán gán giá trị cho biến sử dụng ký tự = chúng ta còn có các phép toán gán giá trị kết hợp với phép toán số học như +=, -=, *=, /=, %=**=.

a = 5 # Gán ngang bằng
puts a # hiển thị: 5

 # Gán kết hợp phép toán số học
a += 5 # tương đương với a = a + 5
puts a # hiển thị: 10

a -= 5 # tương đương với a = a - 5
puts a # hiển thị: 5

a *= 5 # tương đương a = a * 5
puts a # hiển thị: 25

a /= 10 # tương đương a = a / 10
puts a # hiển thị: 2

Chạy

Ngoài ra Ruby còn cho phép gán giá trị song song nhiều biến cùng lúc.

a, b, c, d = 5, 6, "5", 5
puts a # hiển thị: 5
puts b # hiển thị: 6
puts c # hiển thị: 5
puts d # hiển thị: 5

Chạy

Phép Toán So Sánh

Chúng ta có 2 phép so sánh ngang bằng là == (so sánh ngang bằng về giá trị) và === (so sánh ngang bằng về giá trị và kiểu dữ liệu):

a, b, c, d = 5, 6, "5", 5
puts a == b # false
puts a == c # true

puts a == c # false
puts a === d # true

Chạy

So Sánh lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn và nhỏ hơn hoặc bằng:

a, b, c = 5 , 7, 5
puts a > b # false
puts a >= c # true
puts a >= b # false

puts a < b # true
puts a <= c # true
puts a <= b # true

Chạy

Content must not be empty

Related Tutorial