Leaderboard ads banner

Ruby on Rails: Khác biệt giữa <%, <%=, <%# và -%> trong ERB

Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau:

  • Thẻ <% %>: Chạy mã lệnh bên trong nhưng không hiển thị kết quả trả về của biểu thức
  • Thẻ <%= %>: Chạy mã lệnh và in ra kết quả của giá trị trả về của biểu thực
  • Thẻ <% -%>: Em không rõ dùng làm gì
  • Thẻ <%# %>: giống với <%= %>?

Em không chắc mình hiểu đùng hai thẻ cuối cùng nên xin tham khảo ý kiến của mọi người.

1 Câu Trả Lời

Thanh Ho Thanh Ho

<%# %> is an ERB comment

<% -%> Avoids line break after expression.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan